حسن مروتی

حسن مروتی،

استاد
  • نماینده وزیر علوم در هیات امنا موسسه غیر انتفاعی یاسین
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117117
Scopus
  • 176 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • عضو هیات ممیزه دانشگاه قم 1398←1400
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان 1398←1400
  • نماینده وزیر علوم در هیات امنا موسسه غیر انتفاعی یاسین 1397←1401
  • معاونت پزوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 1385←1386
  • رئیس شورای استانی نظام دامپزشکی استان خوزستان 1380←1383

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

1396 ← 1399

P.H.D ، شهید چمران اهواز ، علوم تشریح (بافت شناسی، آناتومی، جنین شناسی)

1379 ← 1384

دکتری عمومی ، شهید چمران اهواز ، دکتری عمومی دامپزشکی

1368 ← 1374

فعالیت های علمی