حسن مروتی

حسن مروتی،

استاد
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان
  • رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه کاشان
دانشکده دامپزشکی
گروه علوم پایه
شماره تماس : 02161117117
Scopus
  • 216 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 618 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بافت شناسی پیشرفته 2 7506287 4 06 | هرهفته (08:00 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (08:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
بافت شناسی پرندگان 7506290 2 06 | هرهفته (09:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 11:00) - ترم دوم 1400
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 7506157 2 06 | هرهفته (09:00 - 11:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 11:00) - ترم دوم 1400
بافت شناسی 1 7506014 3 03 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
بافت شناسی 1 7506014 3 02 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
بافت شناسی 1 7506014 3 04 هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
بافت شناسی 1 7506014 3 05 هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
بافت شناسی پیشرفته 1 7506268 3 06 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 17:00) 1399/11/18 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
بافت شناسی پیشرفته 7506296 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
بافت شناسی 2 7506015 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
هیستوتکنیک 7506269 2 06 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
بافت شناسی پیشرفته 2 7506287 4 06 هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 17:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی پرندگان 7506290 2 06 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1 7506014 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1 7506014 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1 7506014 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
بافت شناسی پیشرفته 1 7506268 3 06 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 17:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بافت شناسی 2 7506015 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
بافت شناسی 2 7506015 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
بافت شناسی 2 7506015 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2