حسن مهرنیا

حسن مهرنیا،

استادیار
  • معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166172
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه تجربی انگلستان 2203066 2 11 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
فلسفه تجربی انگلستان 2203066 2 33 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
تاریخ فلسفه جدید 1 2203268 4 31 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
پدیدارشناسی و فلسفه های اگزیستانس 2203273 2 31 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن 2203038 4 31 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
فلسفه تجربی انگلستان 2203066 2 33 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
تاریخ فلسفه یونان 2 2203266 4 31 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00) 1400/04/12 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1399
فلسفه های نو کانتی و نو هگلی 2203369 2 34 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
نمایش 8 نتیجه
از 1