رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده،

دانشیار
 • نماینده هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت های علمی گروه روش ها
 • مدیر گروه روش ها و برنامه های آموزشی
 • عضو کمیته آمایش رشته های دانشگاه تهران
 • عضویت شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران
 • معاون آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی رفتاری دانشگاه تهران
 • دبیر کمیته هماهنگی بودجه دانشگاه های منطقه تهران
 • دبیر و عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی اداری آموزشی پژوهشی دانشگاه
 • عضو کمیته تخصصی استعدادهای درخشان و امور مربوط به بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه توانایی علمی رشته برنامه ریزی درسی
 • عضو کمیته تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضا ی هیأت علمی دانشگاه
 • مسئول کمیته تخصصی مدیریت مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • عضو کارگروه تعیین اعتبارات سال1396 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 • عضو حقیقی شورای اندیشه ورزی شبکه آموزش سیما
 • عضو شورای عالی مشورتی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده کودکان استثنائی
 • عضو هیات امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران
 • عضو شورای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور
 • عضو کمیسیون راهبردی سندتحول بنیادین
 • نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانیی علمی گروه روش ها و برنامه های درسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117404
Scopus
 • 28 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 296 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه تهران در کارگروه بررسی توانیی علمی گروه روش ها و برنامه های درسی 1401←…
 • عضو کمیسیون راهبردی سندتحول بنیادین 1399←…
 • عضو شورای پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور 1399←…
 • عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران 1399←…
 • عضو هیات امنای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1399←…
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده کودکان استثنائی 1399←…
 • عضو شورای سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 1398←1401
 • عضو شورای عالی مشورتی دانشگاه فرهنگیان 1398←…
 • عضو حقیقی شورای اندیشه ورزی شبکه آموزش سیما 1397←…
 • رئیس کارگروه بازنگری برنامه درسی آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته 1397←1398
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397←1400
 • عضو هیأت امنای مؤسسه منادی تریبت 1396←1400
 • عضو کارگروه توانایی علمی رشته علوم تربیتی 1396←1397
 • عضو کارگروه تعیین اعتبارات سال1396 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 1395←…
 • مسئول کمیته تخصصی مدیریت مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 1395←…
 • عضو شورای برنامه ریزی ،گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران 1395←1398
 • عضو کمیته تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضا ی هیأت علمی دانشگاه 1395←…
 • عضو کارگروه توانایی علمی رشته برنامه ریزی درسی 1395←…
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه های تهران 1395←1399
 • عضو کمیته تخصصی استعدادهای درخشان و امور مربوط به بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تهران 1394←…
 • دبیر و عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی اداری آموزشی پژوهشی دانشگاه 1394←…
 • دبیر کمیته هماهنگی بودجه دانشگاه های منطقه تهران 1393←…
 • معاون آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی رفتاری دانشگاه تهران 1393←…
 • مدیرکل برنامه بودجه و تحول ساختاری دانشگاه تهران 1393←1393
 • عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران 1393←…
 • عضویت شورای پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1392←…
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391←1393
 • عضو کمیته آمایش رشته های دانشگاه تهران 1390←…
 • مدیر گروه روش ها و برنامه های آموزشی 1389←…
 • نماینده هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت های علمی گروه روش ها 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، برنامه ریزی درسی

1379 ← 1385

M.S ، علامه طباطبایی ، برنامه ریزی درسی

1373 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه الزهرا ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

1369 ← 1373

کلمات کلیدی