هاشم آقازاده

هاشم آقازاده،

دانشیار
 • نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • عضویت کارگروه روابط بین الملل دانشکده
 • عضو شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • سرپرست معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو دائم کمیته راهبردی آموزش دانشکده مدیریت
 • قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان"
 • مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن
 • نشست یک روزه تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
 • دبیر علمی فستیوال تجاری سازی و سرمایه گذاری در سال 1396
 • عضو کمیته مدیریت بازرگانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117749
اتاق : -
Scopus
 • 10 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال