غلامرضا طالقانی

غلامرضا طالقانی،(بازنشسته)

استاد
  • نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دیوان عدالت اداری
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۷
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت تطبیقی 4302180 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4302045 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت توسعه 4302181 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 4311022 2 11 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/18 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 4311022 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدیریت تطبیقی 4302180 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت تعاونی ها 4302179 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 4311022 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت تعاونی ها 4302179 2 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4302045 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مدیریت توسعه 4302181 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 4311022 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی 4302278 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت تطبیقی 4302180 3 01 هرهفته یک شنبه (15:45 - 17:15) | هرهفته سه شنبه (15:45 - 17:15) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مدیریت توسعه 4302181 3 01 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آموزش مهارت های حرفه ای 4302226 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اداره امور عمومی در اسلام 4302275 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت تعاونی ها 4302179 2 01 هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:45) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت توسعه 4302181 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آموزش مهارت های حرفه ای 4302226 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2