غلامرضا زهتابیان

غلامرضا زهتابیان،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 147 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1163 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

طرح های کاربردی