غلامرضا زهتابیان

غلامرضا زهتابیان

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 195 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1335 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

طرح های کاربردی