غلامرضا زهتابیان

غلامرضا زهتابیان،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 164 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1229 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

پروفایل

  • رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، فرانسه تولوز ، مهندسی کشاورزی: (رابطه آب و خاک و گیاه)

1360 ← 1360

M.S ، فرانسه تولوز ، تولیدات گیاهی در آبیاری (رابطه آب و خاک و گیاه)

1357 ← 1357

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، مهندسی آبیاری و آبادانی

1356 ← 1355

کلمات کلیدی