اعضای هیات علمی

غلامرضا زهتابیان

غلامرضا زهتابیان،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌
Scopus
  • 119 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1006 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

پروفایل

  • رئیس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، فرانسه تولوز ، مهندسی کشاورزی: (رابطه آب و خاک و گیاه)

1360 ← 1360

M.S ، فرانسه تولوز ، تولیدات گیاهی در آبیاری (رابطه آب و خاک و گیاه)

1357 ← 1357

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، مهندسی آبیاری و آبادانی

1356 ← 1355

کلمات کلیدی