غلامرضا زهتابیان

غلامرضا زهتابیان

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / احیای‌ مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 180 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1250 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.