قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 575 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 676 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.