قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق،

استادیار
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 575 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 676 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های محاسباتی در سامانه های پلیمری 8104046 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم دوم 1401
مهندسی کامپوزیت 8104634 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1401
کارگاه فرآیند پلیمرها 8104960 1 01 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
انتقال حرارت 1 1504613 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1401
انتقال حرارت 1 8104051 3 03 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1401
مهندسی پلاستیک 8104957 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1401
کارگاه فرآیند پلیمرها 8104960 1 01 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مهندسی پلاستیک 8104957 3 01 | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم اول 1400
کارگاه فرآیند پلیمرها 8104960 1 01 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم اول 1400
پلاستیک های تقویت شده 8104093 3 01 هرهفته (12:30 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1400
نمایش 10 نتیجه
از 1