قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 632 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 687 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک مستر ، مهندسی شیمی

1382 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پلیمر

1375 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

1371 ← 1375

کلمات کلیدی