قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 486 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 587 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک مستر ، مهندسی شیمی

1382 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پلیمر

1375 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

1371 ← 1375

فعالیت های علمی