زینب قاسمی طاری

زینب قاسمی طاری،

استادیار
  • عضویت در شورای علمی مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپا
دانشکده مطالعات جهان
Google Scholar
  • 21 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

پایان نامه ها و رساله ها