فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی،

دانشیار
  • رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 02166950255
Google Scholar
  • 52 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
کیفرشناسی 2104074 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کلیات حقوق جزا 2104142 1 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متون حقوقی به زبان خارجی 2104078 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کیفرشناسی اطفال و نوجوانان 2104153 1 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
فلسفه حقوق کیفری 2104112 2 04 نیمه اول ترم دو شنبه (15:00 - 17:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/07 (15:00 - 17:00) ترم اول 1399
متون حقوقی 2104011 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 07 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی 2104094 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون حقوقی پیشرفته 2104129 2 04 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کلیات حقوق جزا 2104142 1 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون حقوقی به زبان خارجی 2104078 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کیفرشناسی اطفال و نوجوانان 2104153 1 07 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه حقوق کیفری 2104112 2 04 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی جنایی 2104071 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
جرم شناسی 2104094 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
متون حقوقی پیشرفته 2104129 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فلسفه حقوق کیفری 2104139 1 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2