فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی،

دانشیار
  • رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 02166950255
Google Scholar
  • 52 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.