فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی،

دانشیار
  • رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 02166950255
Google Scholar
  • 47 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

پروفایل

  • دبیر علمی کنفرانس بین المللی شریعت، دولت مبتنی بر قانون اساسی و تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی 1396←1397
  • رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی 1396←…
  • رئیس همایش ملی امداد و نجات مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1395←1395
  • عضو کمیته علمی همایش امداد ونجات مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1395←1396
  • عضو کمیته راهبردی و سیاست گذاری همایش امداد ونجات مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 1395←1396
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1395←1398
  • رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، حقوق کیفری و جرم شناسی

1377 ← 1383

کارشناسی ارشد پیوسته ، امام صادق (ع) ، معارف اسلامی و حقوق

1368 ← 1388

فعالیت های علمی