فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی،

استاد
 • سردبیر مجله بین المللی (International Journal of Mining and Geo-Engineering )، علمی-پژوهشی
 • سرپرست گرایش محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 • مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
محیط زیست معدنی
شماره تماس : 82084249
اتاق : 1st floor
Scopus
 • 1352 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
 • 2408 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

 • مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1394←…
 • سرپرست گرایش محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1393←…
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ولنگونگ، استرالیا ، مهندسی اکتشاف معدن، هیدروژئولوژی زیست محیطی

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی معدن-اکتشاف

… ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی معدن-اکتشاف

… ←

فعالیت های علمی