فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی،

استاد
 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی (Editor, International Conference on Water Resources, ICWR 2009)
 • سردبیر مجله بین المللی (International Journal of Mining and Geo-Engineering )، علمی-پژوهشی
 • سرپرست گرایش محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 • مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی معدن
محیط زیست معدنی
شماره تماس : 82084249
اتاق : 1st floor
Scopus
 • 1214 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 2111 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • مدیر تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1394←…
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1393←…
 • سرپرست گرایش محیط زیست معدنی، دانشکده معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1393←…
 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی (Editor, International Conference on Water Resources, ICWR 2009) 1388←…
 • رئیس دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود 1387←1390
 • مدیرگروه اکتشاف و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود 1385←1387
 • مدیر گروه معدن - اکتشاف، دانشگاه صنعتی شاهرود 1374←1375

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی