فرشته امین

فرشته امین،

استادیار
 • معاون پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • مشاور توسعه منابع انسانی وزارت اقتصاد
 • مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران
 • مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت
 • دبیر تخصصی نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • سرپرست مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران
 • سرپرست مرکز آموزشهای فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه
 • برگزاری نمایشگاه کار دانشگاه تهران
 • برگزاری برنامه روزی با دانشگاه برای جذب دانش آموزان نخبه رتبه زیر 1000به دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
Google Scholar
 • 230 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • دبیر تخصصی نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1400←…
 • مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت منابع انسانی

… ← 1391

کارشناسی ارشد ، گرایش منابع انسانی ، مدیریت دولتی

… ← 1387

B.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

… ←

کلمات کلیدی