علی دانشورکیان

علی دانشورکیان

مرتبه علمی : استادیار
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • معاون تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • معاون سازمان لغت نامه دهخدا
 • معاون مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
 • پایه گذار و دبیر قطب علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
 • عضو شورای تخصصی بررسی زیرساخت دانشگاه تهران
 • مشاور فرهنگی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • رئیس کتابخانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس بین المللی کیش / علوم انسانی / پردیس بین المللی کیش
آموزش دروس عمومی
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

طرح های کاربردی