علی دانشورکیان

علی دانشورکیان،

استادیار
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • معاون تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • معاون مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
 • معاون سازمان لغت نامه دهخدا
 • پایه گذار و دبیر قطب علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
 • عضو شورای تخصصی بررسی زیرساخت دانشگاه تهران
 • مشاور فرهنگی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • رئیس کتابخانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس بین المللی کیش / علوم انسانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

 • مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • رئیس کتابخانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • مشاور فرهنگی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • عضو شورای تخصصی بررسی زیرساخت دانشگاه تهران 1385←…
 • معاون تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1373 ← 1379

فعالیت های علمی