علی دانشورکیان

علی دانشورکیان

مرتبه علمی : استادیار
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • معاون تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • معاون سازمان لغت نامه دهخدا
 • معاون مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
 • پایه گذار و دبیر قطب علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
 • عضو شورای تخصصی بررسی زیرساخت دانشگاه تهران
 • مشاور فرهنگی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • رئیس کتابخانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس بین المللی کیش / علوم انسانی / پردیس بین المللی کیش
آموزش دروس عمومی
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • آشنایی با ضوابط، مقررات و برنامه های توسعه ی دانشگاه 1399←1399
 • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کورونا 1399←1399
 • مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • رئیس کتابخانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • مشاور فرهنگی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • عضو شورای تخصصی بررسی زیرساخت دانشگاه تهران 1385←…
 • معاون تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1373 ← 1379

M.S ، علامه طباطبایی.تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1369 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زبان و ادبیات فارسی

1366 ← 1369