اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، رادیولوژی

1375 ← 1382

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1366 ← 1372

فعالیت های علمی