پدرام عطارد

پدرام عطارد

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
Scopus
  • 724 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1370 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال