پدرام عطارد

پدرام عطارد،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
جنگلداری واقتصاد جنگل‌
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 346 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کشاورزی و فنی توکیو ، ریز اقلیم شناسی جنگل

1382 ← 1385

M.Sc ، دانشگاه گیلان ، جنگلداری و اقتصاد جنگل

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، جنگلداری و اقتصاد جنگل

1371 ← 1374

فعالیت های علمی