علی طویلی

علی طویلی،

دانشیار
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران
 • عضو هسته قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • عضو هسته قطب مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • عضو هسته جنگل و مرتع معاونت علمی ریاست جمهوری
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم
 • عضویت در کارگروه کمیته ارزیابی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
 • عضو کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران
 • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس : 225
Scopus
 • 524 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1833 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.