علی طویلی

علی طویلی،

دانشیار
 • ، عضو هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران
 • ، عضو هسته قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • ، عضو هسته قطب مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 • ، مسئول کارگروه منابع طبیعی- مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
 • ، عضو هسته جنگل و مرتع معاونت علمی ریاست جمهوری
 • ، عضو مدعو فرهنگستان علوم
 • ، عضویت در کارگروه کمیته ارزیابی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی
 • ، عضو کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران
 • ، تمدید عضویت مدعو فرهنگستان علوم
 • ، عضویت در کارگروه پیگیری همکاریهای علمی بین المللی با اتحادیه اروپا
 • ، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
احیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی
شماره تماس : 225
اتاق : -
Scopus
 • 4 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
 • 1172 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

 • ، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده منابع طبیعی 1398←…
 • ، عضویت در کارگروه پیگیری همکاریهای علمی بین المللی با اتحادیه اروپا 1398←1400
 • ، تمدید عضویت مدعو فرهنگستان علوم 1397←1399
 • ، عضو کمیته علمی انجمن مرتعداری ایران 1397←…
 • ، عضویت در کارگروه کمیته ارزیابی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی 1396←…
 • ، نماینده ھیات اجرایی جذب 1396←1398
 • ، عضو مدعو فرهنگستان علوم 1395←…
 • ، عضو هسته جنگل و مرتع معاونت علمی ریاست جمهوری 1395←…
 • ، مسول آزمایشگاه فیزیولوژی و کشت و تکثیر گیاهان مرتعی 1395←1397
 • ، مسئول کارگروه منابع طبیعی- مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی 1394←…
 • ، کمیته داوری انتخاب دانشجوی نمونه کشور در گروه کشاورزی 1392←1394
 • ، عضو هسته قطب مدیریت پایدار حوزه های آبخیز 1390←…
 • ، عضو هسته قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز 1389←…
 • ، عضو هیات مدیره انجمن علمی مرتعداری ایران 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مرتعداری

1378 ← 1383

M.Sc ، تهران ، مرتعداری

1376 ← 1378

کارشناسی ، مازندران ، مرتع و ابخیزداری

1372 ← 1375

فعالیت های علمی