امیر رستمی

امیر رستمی،

دانشیار
  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3599 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.