امیر رستمی

امیر رستمی،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 56 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 1113 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک

1376 ← 1383

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی