امیر رستمی

امیر رستمی،

دانشیار
  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1113 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پروفایل

  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه 1400←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک

1376 ← 1383

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1369 ← 1373

کلمات کلیدی