امیر رستمی

امیر رستمی،

دانشیار
  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه
دانشکده دامپزشکی
گروه بیماری های داخلی
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3599 ارجاعات
  • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.