احسان عارفیان

احسان عارفیان،

دانشیار
 • عضو کمیته فناوری سلولهای بنیادی دانشگاه تهران
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی
 • مدیر بخش پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی
 • کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده زیست شناسی
 • مدیر هسته پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی
 • معاون پژ<هشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم
 • مسئول کمیته علمی المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی
 • مسئول گروه داوری تخصصی علوم زیستی و پزشکی در مرحله کشوری بخش دانش آموزی بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی
 • عضو ستاد راهبردی فناوری سلول های بنیادی بازساختی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه ارائھ روشھای درمان و تولید واکسن برای ویروس کوید - 19
 • عضو کارگروه" حسگرھا و کیتھای تشخیص ویروس کوید- 19 "
 • طراحی سوالات آزمون المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
 • مدیر بخش میکروبیولوژی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
 • 1497 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 2005 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها