احسان عارفیان

احسان عارفیان،

دانشیار
 • عضو کمیته فناوری سلولهای بنیادی دانشگاه تهران
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی
 • مدیر بخش پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی
 • کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده زیست شناسی
 • مدیر هسته پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی
 • معاون پژ<هشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم
 • مسئول کمیته علمی المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی
 • مسئول گروه داوری تخصصی علوم زیستی و پزشکی در مرحله کشوری بخش دانش آموزی بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی
 • عضو ستاد راهبردی فناوری سلول های بنیادی بازساختی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه ارائھ روشھای درمان و تولید واکسن برای ویروس کوید - 19
 • عضو کارگروه" حسگرھا و کیتھای تشخیص ویروس کوید- 19 "
 • طراحی سوالات آزمون المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
 • مدیر بخش میکروبیولوژی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
Scopus
 • 1444 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 1954 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

 • مدیر بخش میکروبیولوژی 1399←…
 • طراحی سوالات آزمون المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 1399←…
 • عضو کارگروه" حسگرھا و کیتھای تشخیص ویروس کوید- 19 " 1399←…
 • عضو کارگروه ارائھ روشھای درمان و تولید واکسن برای ویروس کوید - 19 1399←…
 • عضو ستاد راهبردی فناوری سلول های بنیادی بازساختی دانشگاه تهران 1398←…
 • مسئول گروه داوری تخصصی علوم زیستی و پزشکی در مرحله کشوری بخش دانش آموزی بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی 1398←…
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی 1397←…
 • مسئول کمیته علمی المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت 1396←…
 • معاون پژ<هشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم 1396←…
 • مدیر هسته پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی 1396←…
 • کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده زیست شناسی 1396←…
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی 1395←…
 • مدیر بخش پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی مولکولی 1395←…
 • نماینده بخش میکروبیولوژی در شورای آموزشی دانشکده زیست شناسی 1393←…
 • عضو کمیته فناوری سلولهای بنیادی دانشگاه تهران 1393←…
 • معاون اجرایی ستاد توسعه پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، ویروس شناسی پزشکی

… ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تربیت مدرس ، ویروس شناسی

1381 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی

1376 ← 1381

فعالیت های علمی