اعضای هیات علمی

عبدالله محمدی سنگ چشمه

عبدالله محمدی سنگ چشمه،

استادیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور / پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 742 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1128 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد زیست فناوری در علوم دام و طیور 7302274 2 01 | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) - ترم دوم 1400
اصول کالبد شناسی و فیزیولوژی 7302281 3 01 | هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم دوم 1400
فناوری های تولید مثلی دام 7302330 2 01 | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
فیزیولوژی پیشرفته 7302269 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
فیزیولوژی تولید مثل 7302327 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
فیزیولوژی پیشرفته 7302269 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تشریح و فیزیولوژی دام 1 7302100 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی تولید مثل 7302327 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارآموزی 7302090 2 08 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
کاربرد زیست فناوری در علوم دام و طیور 7302274 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه کالبد شناسی و فیزیولوژی 7302282 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول کالبد شناسی و فیزیولوژی 7302281 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1