عبدالله محمدی سنگ چشمه

عبدالله محمدی سنگ چشمه،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه دام و طیور / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
Scopus
  • 837 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1253 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.