ابراهیم امیری تکلدانی

ابراهیم امیری تکلدانی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آبیاری وآبادانی
Scopus
  • 147 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال