ابراهیم امیری تکلدانی

ابراهیم امیری تکلدانی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آبیاری وآبادانی
Scopus
  • 144 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پروفایل

  • سرپرست معاونت علمی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 1394←1397
  • معاون اجرایی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 1393←1395
  • معاون پشتیبانی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 1389←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ساوت همپتون ، هیدرولیک

1377 ← 1382

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی - تاسیسات آبیاری

1365 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه شیراز ، مهندسی زراعی - گرایش آبیاری و آبادانی

1358 ← 1365

فعالیت های علمی