ابراهیم امیری تکلدانی

ابراهیم امیری تکلدانی،

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
آبیاری وآبادانی
Scopus
  • 147 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سازه های آبی تکمیلی 7102474 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 2 7102026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد مهندسی 7102015 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 1 7102022 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پروژه طراحی ساختمان های انتقال و توزیع آب 7102328 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع آب 7102202 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مهارت آموزی 7102062 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
طراحی سازه های آبی تکمیلی 7102474 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 2 7102026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد مهندسی 7102015 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 1 7102022 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پروژه طراحی ساختمان های انتقال و توزیع آب 7102328 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بهینه سازی شبکه های انتقال و توزیع آب 7102202 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مهارت آموزی 7102062 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی سازه های آبی تکمیلی 7102474 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 2 7102026 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد مهندسی 7102015 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی سازه های تنظیم آب 7102115 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
طراحی سازه های انتقال و توزیع آب 2 7102026 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1395/10/25 | 13:30 - 15:30 ترم اول 1395
اقتصاد مهندسی 7102015 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1