اعضای هیات علمی

علیرضا ولی پور

علیرضا ولی پور،

استاد
  • سرپرست مرکز پژوهشی آموزش زبان در دانشکده زبانهای خارجی
  • راه اندازی گروه زبان ادبیات روسی دانشگاه گیلان
  • نماینده هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه تهران در کار گروه زبان روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
  • نماینده دانشکده در شورای مشورتی دانشگاه
  • نماینده دانشکده در هیات ممیزه دانشگاه
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
Google Scholar
  • 49 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نگارش پیشرفته 4605094 2 10 هرهفته (17:30 - 19:00) - ترم اول 1401
اصول و روش تحقیق پیشرفته 4605152 2 10 | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1401
بررسی و ترجمه انواع متون تخصصی 4605287 2 10 هرهفته (17:30 - 19:00) - ترم اول 1401
آواشناسی آموزشی زبان روسی 4605166 2 05 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم دوم 1400
بررسی و ترجمه متون اسلامی 2 4605245 2 01 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم دوم 1400
بررسی و ترجمه انواع متون تخصصی 4605287 2 10 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم دوم 1400
آواشناسی زبان روسی 4605141 2 05 هرهفته (17:30 - 19:00) - ترم دوم 1400
آواشناسی زبان روسی 4605141 2 10 هرهفته (17:30 - 19:00) - ترم دوم 1400
بررسی نظریات زبان شناختی قرن 19 و 20 روسی 4605168 2 05 هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم اول 1400
سمینار (مسایل آموزش زبان روسی) 4605120 2 05 هرهفته (17:30 - 19:00) - ترم اول 1400
سمینار تخصصی 4605132 2 10 هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1400
سمینار تخصصی 4605132 2 05 هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم اول 1400
آواشناسی آموزشی زبان روسی 4605166 2 05 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:00) 1399/04/18 (17:30 - 19:00) ترم دوم 1398
آواشناسی زبان روسی 4605141 2 10 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/04/09 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398
آواشناسی زبان روسی 4605141 2 05 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/04/09 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398
بررسی نظریات زبان شناختی قرن 19 و 20 روسی 4605168 2 05 1398/10/23 (15:30 - 17:00) ترم اول 1398
سمینار (مسایل آموزش زبان روسی) 4605120 2 05 1398/10/25 (17:30 - 19:00) ترم اول 1398
آواشناسی آموزشی زبان روسی 4605166 2 05 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:00) 1398/04/05 (17:30 - 19:00) ترم دوم 1397
آواشناسی زبان روسی 4605141 2 05 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/04/02 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1397
بررسی نظریات زبان شناختی قرن 19 و 20 روسی 4605168 2 05 1397/10/24 (15:30 - 17:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2