علی حیدری

علی حیدری،

استادیار
  • عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورایعالی انقلاب فرهنگی
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 36 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 78 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.