احمد حیدری

احمد حیدری،

استاد
  • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632231787
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 352 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 957 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها