احمد حیدری

احمد حیدری،

استاد
  • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632231787
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 352 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 957 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهارت آموزی 7104084 4 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
پیدایش خاک 7104226 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
میکرومورفولوژی خاک 7104267 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
خاکشناسی عمومی 7120098 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
خاکشناسی عمومی 7104057 3 03 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
خاکشناسی عمومی 7104057 3 02 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
خاکشناسی عمومی 7104057 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
خاکشناسی عمومی 7104057 3 04 | هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
پیدایش و رده بندی خاک تکمیلی 7104089 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
خاکشناسی عمومی 7120098 3 03 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1400
خاکشناسی عمومی 7120098 3 04 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نمایش 11 نتیجه
از 1