احمد حیدری

احمد حیدری

مرتبه علمی : استاد
  • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
شماره تماس : 02632231787
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 404 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 1041 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی 1401←…
  • مدیر گروه علوم و مهندسی خاک 1399←1401
  • عضو شاخه تخصصی منابع طبیعی، محیط زیست، آب و خاک 1396←1398
  • رییس گروه برنامه ریزی تخصصی خاکشناسی 1396←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، خاکشناسی

1376 ← 1382

M.S ، تهران ، خاکشناسی

1371 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، خاکشناسی

1365 ← 1369

کلمات کلیدی