غلامعلی افروز

غلامعلی افروز،

استاد ممتاز
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117455
اتاق : -
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی 5110026 4 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
روش های مشاوره با دانش آموزان با نیازهای ویژه 5103313 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روانشناسی و توانبخشی افراد عقب مانده ذهنی 5101501 2 10 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روانشناسی و توانبخشی افراد نابینا 5101504 2 10 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
روان شناسی افراد با نیازهای ویژه 2 5106214 2 08 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار در مسایل کودکان عقب مانده ذهنی 5101164 2 10 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار در مسایل کودکان استثنایی 5101389 2 10 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روانشناسی و توانبخشی افراد عقب مانده ذهنی 5101501 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روانشناسی و توانبخشی افراد نابینا 5101504 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 09 هرهفته پنج شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 12 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 13 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (07:00 - 08:00) ترم دوم 1397
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 02 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی 5101171 3 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روانشناسی و توانبخشی افراد عقب مانده ذهنی 5101501 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سمینار در مسایل کودکان عقب مانده ذهنی 5101164 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ریاضیات پایه 5101146 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی پرورشی 5101576 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2