علی عبادی

علی عبادی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم باغبانی و فضای سبز / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 1583 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

افتخارات