نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پرورش میوه ها در گلخانه 7103313 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:30) 1398/11/01 (13:30 - 14:30) ترم اول 1398
بیوتکنولوژی گیاهی 7103270 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ژنومیکس و پروتئومیکس 7103263 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول و روش های ازدیاد گیاهان 7103274 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
میوه های ریز 7103198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پرورش میوه ها در گلخانه 7103313 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
بیوتکنولوژی گیاهی 7103270 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 7103350 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ژنومیکس و پروتئومیکس 7103263 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های ازدیاد گیاهان 7103274 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
میوه های ریز 7103198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بیوتکنولوژی گیاهی 7103270 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/28 (11:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1