پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ادلاید ، باغبانی

1371 ← 1375

M.S ، تهران ، باغبانی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، کشاورزی

1360 ← 1364

فعالیت های علمی