پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ادلاید ، باغبانی

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، باغبانی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، کشاورزی

1360 ← 1364

فعالیت های علمی