علی اسدی

علی اسدی،

استاد
 • مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی
 • رئیس هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران
 • مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه
 • رییس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مدیریت و توسعه کشاورزی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه اقتصاد کشاورزی
Scopus
 • 407 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
 • 1314 ارجاعات
 • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پایان نامه ها و رساله ها