علی اسدی

علی اسدی،

استاد
 • مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی
 • رئیس هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران
 • مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه
 • رییس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / مدیریت و توسعه کشاورزی / پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
Scopus
 • 345 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 1106 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

پروفایل

 • رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1401←…
 • عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400←…
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1400←…
 • معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 1399←…
 • رییس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 1395←…
 • مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه 1390←…
 • رئیس هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران 1389←…
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت و توسعه کشاورزی 1388←…
 • مدیر گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی 1386←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، ترویج و آموزش کشاورزی

1376 ← 1382

M.S ، دانشگاه تربیت مدرس ، ترویج وآموزش کشاورزی

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، ترویج وآموزش کشاورزی

1367 ← 1371

فعالیت های علمی