علی حسینی

علی حسینی،

استادیار
 • استاد راهنمای دانشجویان ورودی سال 1397 رشته جغرافیا
 • مسئول برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته جغرافیا -برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین در گروه جغرافیای انسانی
 • مسئول ایجاد رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین و رشته گردشگری گرایش جغرافیا و برنامه ریزی فضایی در مقطع دکتری
 • نماینده گروه جغرافیای انسانی در شورای موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران
 • معاون گروه جغرافیای انسانی
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی جغرافیای انسانی
 • استاد مشاور علمی و فرهنگی دانشجویان ورودی سال 1399 رشته جغرافیا
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : 02161113036
اتاق : 608
Scopus
 • 306 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
 • 568 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.