امین فرجی

امین فرجی،

دانشیار
  • مدیر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 192 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال