امین فرجی

امین فرجی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 229 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال