امین فرجی

امین فرجی،

استادیار
  • مدیر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 171 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمایش جمعیتی و جوامع 2201584 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
آمایش جمعیتی و جوامع 2201584 2 40 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 13 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 52 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1400
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه های جهانی) 2201585 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 55 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی 2201549 2 56 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی 2201549 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
آمایش جمعیتی و جوامع 2201584 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 69 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30) 1399/11/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 04 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399
کارگاه آمایش سرزمین 2201619 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه های جهانی) 2201585 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 58 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1399/04/08 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی 2201549 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30) 1399/04/09 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
اصول روش تحقیق در صنعت جهانگردی 2201492 2 18 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
آمایش جمعیتی و جوامع 2201584 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 10 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2