امین فرجی

امین فرجی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
  • 229 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی 2201634 2 86 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1402
ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی 2201634 2 17 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 80 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 11 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی 1507801 2 01 هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم دوم 1401
سمینار در مسایل بازاریابی جهانگردی (تحقیقات بازاریابی) 1507809 2 01 هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1401
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 78 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 10 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1401
اصول روش تحقیق در صنعت جهانگردی 2201492 2 08 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
اصول روش تحقیق در صنعت جهانگردی 2201492 2 85 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
روش تحقیق در مدیریت 2201127 3 08 هرهفته (13:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 98 هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم دوم 1401
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق (تئوری و علمی) 1002577 2 02 | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 98 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم اول 1401
ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی 2201634 2 68 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1401
ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی 2201634 2 19 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 98 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم اول 1401
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 62 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1401
جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شناسی) 2201860 2 13 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1401
برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران 2201670 2 58 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3