امین فرجی

امین فرجی،

استادیار
  • مدیر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 179 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

  • مدیر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1389 ← 1393

M.S ، دانشگاه تهران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1387 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه مازندران ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1383 ← 1387

کلمات کلیدی